Splošni pogoji

Splošni pogoji najema


CENA NAJEMA

Cena najema zajema najem plovila in njene opreme, njeno običajno rabo, zavarovanje in polno kasko zavarovanje ob lastni udeležbi(kavcija), kot tudi privez v matični marini.
Med obvezna doplačila spadajo tudi Transit log z končnim čiščenjem in turistična taksa, ki se običajno plačata v marini.
V ceno ni vključeno gorivo in drugi stroški.
V kolikor se plovilo vrača izven običajnih terminov (petek popoldne ali sobota zjutraj) je pogosto potrebno plačati pregled plovila z potapljačem.


PLAČILNI POGOJI

Najeto plovilo s polno opremo se lahko koristi šele, ko je plačilo v celoti izvedeno.


POGOJI V PRIMERU ODPOVEDI NAJEMA

 V kolikor najemnik plovila iz kateregakoli razloga odstopi od najema, lahko, po predhodnem dogovoru z najemodajalcem, poišče tretjo osebo, ki je pripravljena prevzeti njegove pravice in obveznosti v zvezi z najemom. V kolikor mu osebe, ki bi ga pri najemu nadomestila, ne uspe najti, se bodo stroški odpovedi obračunali, kot sledi:
v primeru odpovedi do vključno 10 dni pred datumom najema 100% cene;
v primeru odpovedi v zadnjem mesecu pred datumom najema 50% cene;
v primeru odpovedi do dva meseca pred datumom najema 25% cene
Priporočamo zavarovanje plačila za primer odpovedi.


JAMSTVA

 Za dejanja, ki jih za časa najema stori ali ne stori najemnik, najemodajalec ne odgovarja. Najemnik izrecno izvzema najemodajalca iz vseh prepirov, sporov, tožb in drugih posledic povezanih z najemom jahte. Najemnik še posebej prevzema osebno odgovornost, če ne spoštuje predpisov o plovbi v prepovedanih območjih in o drugih omejitvah.Najemnik se je dolžan seznaniti in upoštevati tudi splošne pogoje charterista.


PRIMOPREDAJA

 Najemodajalec preda jahto najemniku ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če je iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se najemnina zmanjša sorazmerno na vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati jahte najemniku po preteku 36 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je manj kot 36 navtičnih milj oddaljen od matične marine, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino, izključena pa so vsa druga nadomestila (npr. za pot, prenočitev, ipd.). Najemnik mora pri prevzemu jahte skrbno preveriti stanje jahte in njeno opremo. Vse pripombe in pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Vse, kar ob prevzemu ni bilo posebej reklamirano, velja kot v redu prevzeto. Skiper se je ob prevzemu dolžan dobro seznaniti z jahto, njeno opremo, instrumenti, načinom njihovega funkcioniranja ter potrebnim vzdrževanjem za časa vožnje. Če ob prevzemu jahte ali med vožnjo nastopi okvara ali poškodba, ki delno ali v celoti onemogoči nadaljni najem, najemnik nima pravice do nikakršne odškodnine, če je okvara ali poškodba posledica višje sile (veter, vreme, morje, strela, idr.) ali je posredi krivda tretjih oseb. Če pa je okvara ali poškodba posledica ob prevzemu nevidnih hib na trupu, jadrih, pogonsko - krmilnem sklopu in na motorju, ima najemnik pravico do povrnitve sorazmernega dela od najemnine za dneve, ko ni mogel uporabljati jahte. Vsi drugi odškodninski zahtevki (zlasti potni stroški, prenočitve, odškodnina za izgubljene dni in okrnjen dopust, ipd.) so izključeni. Najemnik se obvezuje vrniti jahto najemodajalcu ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če zamudi s predajo jahte do 12 ur, plača odškodnino za vsako začeto uro po roku vračila v višini 2 % od tedenske cene najema jahte za vsak dan zamude, ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo (prevoz in odškodnina naslednjim najemnikom ipd.). Jahta se preda najemniku z napoljenim rezervoarjem goriva, čista, pospravljena, servisirana in v brezhibno voznem stanju. Najemnik vrne jahto v enakem stanju. Vse, v času najema nastale poškodbe in izgubljene stvari, tudi v primeru višje sile, se zaračunajo, odškodnina pa se odtegne od kavcije. Če najemodajalec ob vrnitvi jahte sumi, da je bilo udarjeno dno jahte ali kobilica, lahko na račun najemnika naroči dvig jahte iz vode in jo pregleda.


KAVCIJA

 Kavcija se položi ob prevzemu jahte, v gotovini ali z karticami. Če ne pride do nobene odškodninske odgovornosti, dobi najemnik ob vrnitvi jahte kavcijo povrnjeno v celoti. Kavcijo je treba položiti tudi ob najemu jahte s skiperjem. Za izgubljene ali poškodovane stvari z jahte ali dele njene opreme se zaračunajo najemniku dejanski stroški njihove namestitve oz. popravila, vključno z transportnimi stroški in stroški eventualnega izpada jahte iz nadaljnega posojanja. Za nadomestne dele in opremo veljajo aktualne kataloške cene. Za odrgnine, rise ipd. se zaračuna za kvadratni centimeter poškodbe. Za nenapolnjen rezervoar goriva se poleg cene goriva zaračuna še 10% za stroške. Odškodnino se obračuna ob vrnitvi jahte. V kolikor stroškov ni mogoče ugotoviti takoj, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija, obračun pa se napravi najkasneje v roku 30 dni. Najemnik je dolžan dnevno pregledovati stanje olja in hladilnega sistema motorja. Škode, ki nastanejo na motorju zaradi pregretja ali nezadostnega mazanja, niso zavarovane in jih plača najemnik. Poškodbe jader se prav tako ne pokrivajo iz zavarovanja.


ZAVAROVANJE

 Plovila so zavarovana proti škodi po tretji osebi (obvezno zavarovanje) in kasko zavarovana v skladu z vrednostjo plovila. V primeru, da v času plovbe pride do nesreče in najemnik ni dolžan nositi stroškov (pri normalni iztrošenosti ali pri prekoračitvi vsote jamstva), mora za popravilo pridobiti odobritev (navodilo) najemodajalca oz. vodje baze. V primeru večjih nesreč, kakor tudi v primeru, ko so v nesreči udeležena tudi druga plovila, je primer potrebno prijaviti na poveljstvo pristojne luke, potrebno pa je napisati tudi poročilo (potek dogajanja, potrditev škode) za zavarovalnico. Če najemnik ne izpolni vseh svojih obveznosti, je dolžan povrniti vso nastalo škodo. Poškodb na jadrih zavarovanje ne pokriva, zato vse stroške v zvezi s tem nosi najemnik. Enako je v primeru poškodbe motorja zaradi pomanjkanja olja. Najemnik je dolžan vsakodnevno kontrolirati stanje olja v motorju.

 Osebni predmeti in osebe na plovilu niso zavarovani, zato priporočamo, da najemnik takšno zavarovanje sklene posebej.


NAJEM S SKIPERJEM

 Dolžnosti skiperja so omejene na upravljanje in plovbo z jahto. Pri plovbi se morajo najemnik in posadka brezpogojno podrejati poveljem skiperja; neizpolnjevanje povelij ima lahko za posledico (po preudarku skiperja) odstop od najema. Skiper nima pravice zahtevati nobenih nadomestil in plačil, obenem pa tudi nima obveze opravljati kakršnihkoli storitev (npr. kuhanje, nakupovanje, itd.) za najemnika.


OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

 Najemnik se obvezuje, da bo z najetim plovilom plul samo v hrvaških teritorialnih vodah, za vsako odstopanje od te obveze je potrebno posebno dovoljenje. Najemniku ni dovoljeno: dajanje plovila v podnajem ali prepuščanje plovila tretji osebi; vkrcanje več oseb, kot je navedeno v popisu posadke; nočna plovba v primeru nezanesljivega vremena; kršenje javnih predpisov, odredb in zakonov. Odgovornost za posledice, nastale zaradi kršenja navedenih obveznosti, nosi najemnik sam. Najemnik oziroma voditelj plovila izjavlja, da ima znanje ter vsa potrebna dovoljenja za upravljanje plovila na odprtem morju, med katere spada tudi izpit za radio telefonista z omejenim pooblastilom. V primeru, da najemnik na krov plovila vzame psa, je o tem dolžan predhodno obvestiti najemodajalca in za to nositi dodatne stroške za čiščenje po ceniku, ki se plačajo na kraju najema. Najemnik se pred izplutjem seznani in upošteva tudi splošne pogoje lastnika plovila oz. charter agencije.


VRAČILO PLOVILA

 Najemnik je dolžan skladno z najemno pogodbo vrniti plovilo s polnim rezervoarjem za gorivo, s celotno opremo po listi opreme ob prevzemu in pravočasno oz. ob v pogodbi o najemu določenem času, ne glede na vremenske pogoje. V primeru pričakovane zamude je najemnik dolžan obvestiti najemodajalca. V primeru zamude bo najemodajalec najemniku zaračunal za vsako polno uro zamude od pogodbenega časa za predajo plovila 2% vrednosti tedenskega najema po ceniku plovila za najemni teden.


DOMAČE ŽIVALI

 Na jahto ni dovoljeno jemati domačih živali (psi, mačke, ptice, ipd.), razen po posebnem dogovoru.


NAVTIČNO ZNANJE

 Če najemodajalec podvomi v jadralske in navtične lastnosti najemnika, ima pravico preizkusiti njegovo praktično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja, se mu ob doplačilu dodeli skipper. Najemodajalec ima pravico razveljaviti pogodbo in v celoti zadržati vplačano najemnino.


POVRNITEV ŠKODE

 Za povrnitev utrpele škode, se najemnik obrača pisno (priporočeno!) na najemodajalca najkasneje v roku 8 dni po končanem najemu. Vsi zahtevki morajo biti ob predaji jahte vpisani v primopredajni zapisnik in v zapisnik podan od osebe, ki je v imenu najemodajalca prevzela jahto od najemnika. Vsa dejstva morajo biti vnešena v ladijski dnevnik. Odškodninski zahtevki so omejeni do vrednosti vplačane najemnine.


OPOMBE IN OPAZKE

 Opombe in opazke so brezpredmetne, veljajo le v pisni obliki. V vseh sporih skušata najemodajalec in najemnik najti skupno rešitev.


ARBITRAŽA

 Za vse morebitne spore, ki jih stranki ne moreta rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Domžalah.


Želim izvedeti več Pošlji prijatelju

E-mail obveščanje